Σε διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών & την εθελοντική απασχόληση

Photo: Gerd Altmann Pixabay

Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και την εθελοντική απασχόληση. Η διαβούλευση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 19 Νοεμβρίου 2021.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποβλέπει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη δημιουργία ενός συγκροτημένου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου με την ελάχιστη δυνατή κρατική παρέμβαση, που θα ρυθμίζει τις σχέσεις κράτους – κοινωνίας πολιτών και τον εθελοντισμό, ξεκαθαρίζοντας το θολό τοπίο στα ζητήματα αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τη λειτουργία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και λογοδοσίας προβλέπονται:

  • Ο καθορισμός της έννοιας «Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών».
  • Η συγκρότηση Ειδικού Μητρώου και Δημόσιας Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή τους και τη χαρτογράφησή τους.
  • Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία σοβαρών και ισχυρών Οργανώσεων.
  • Η σύνδεση της κρατικής χρηματοδότησης με την διαφάνεια, εποπτεία, λογοδοσία αλλά και η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των οργανώσεων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Η θέσπιση κοινών αρχών και κριτηρίων διαφάνειας και λογοδοσίας για την κρατική χρηματοδότηση.
  • Η κεντρική διαχείριση και έλεγχος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προϋποθέσεων για την χρηματοδότηση.
  • Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία ισχυρών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και την παροχή δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών.
  • Η πλήρης κατοχύρωση της εθελοντικής απασχόλησης σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ή στον δημόσιο τομέα, του νομικού καθεστώτος των εθελοντών και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.
  • Η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» για την αναγγελία των εθελοντών, με σκοπό την προστασία, την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και της υγειονομικής ασφάλειας και την ανάληψη των ευθυνών του φορέα εθελοντικής απασχόλησης.