Ολική μεταμόρφωση της Τρ. Πειραιώς – Συνολικές τιτλοποιήσεις δανείων €19 δισ. – Eνίσχυση κεφαλαίων κατά €2,6 δισ. – €1 δισ. από την ΑΜΚ

piraeusbank.gr

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε σήμερα (16 Μαρτίου 2021) μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020 και μια σειρά συντονισμένων και στοχευμένων ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτάχυνση του πλάνου μείωσης των NPEs της Τράπεζας Πειραιώς και την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης (Σχέδιο Sunrise).

Το πλάνο περιλαμβάνει τρεις πυλώνες

Την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας €19 δισ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου €1,0 δισ. μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €2,6 δισ., συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου €0,6 δισ.,

Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών πυλώνων αναμένεται να επιτρέψει στον Όμιλο Πειραιώς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του:

Μονοψήφιο δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19. Τα NPEs της Τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από €22,5 δισ. στο τέλος του 2020, σε περίπου €3,6 δισ. στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου €1 δισ. σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

Συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο από 16%

Δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο από 10%, αναδεικνύοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας μετά τη μείωση των NPEs.

Κύρια σημεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 

Θετική πορεία καθαρών εσόδων από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το οικονομικό έτος 2020 ανήλθαν σε €1.486 εκατ., + 4% σε ετήσια βάση. Το κόστος χρηματοδότησης (δηλ. έξοδα τόκων) ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό -19% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων και της χρήσης ρευστότητας από τις δημοπρασίες TLTRO III της EKT.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το 2020 διαμορφώθηκε στο 2,2% σε σύγκριση με το 2,3% το 2019, παρά τη σημαντική αύξηση του ενεργητικού του Ομίλου.

Καθαρά έσοδα από προμήθειες σταθερά παρά το lockdown

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά το οικονομικό έτος 2020 ανήλθαν σε €317 εκατ., σταθερά σε ετήσια βάση, μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.. Το περιθώριο των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 0,5% σταθερό σε σύγκριση με το 2019.

Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση

Τα λειτουργικά έξοδα κατά το 2020 έφτασαν τα €891 εκατ., -7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση. Συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων και της αμοιβής του NPE servicer, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα €1.084 εκατ. Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκε στο 47% έναντι 53% το 2019. Το κόστος προσωπικού σε συγκρίσιμη βάση μειώθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων +16% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση

Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση έφτασαν τα €1.001 εκατ. το 2020 σε σύγκριση με €860 εκατ. το 2019, αύξηση 16% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, το έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2020 ανήλθαν στα €865 εκατ., 12% υψηλότερα σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας την ισχύ του βασικού franchise της Τράπεζας.

Αυξημένο έξοδο προβλέψεων λόγω της πανδημίας COVID-19 και άλλων απομειώσεων

Οι προβλέψεις δανείων για το 2020 ανήλθαν σε €1.104 εκατ. από €710 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2019. Οι εφάπαξ απομειώσεις που οφείλονται στην πανδημία Covid-19 και άλλες απομειώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της εκκαθάρισης του ισολογισμού από NPEs ανήλθαν σε €695 εκατ.

Καθαρό αποτέλεσμα επιβαρυμένο από αυξημένο έξοδο προβλέψεων Οι απώλειες προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε €530 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €389 εκατ. το 2019. Λαμβάνοντας υπόψη το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης και τις απομειώσεις που σχετίζονται με το Covid-19 και την προετοιμασία εκκαθάρισης NPEs, ο Όμιλος θα είχε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της τάξης των €312 εκατ. σε σχέση με €74 εκατ. το 2019.

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία €668 εκατ., σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη των €276 εκατ. το 2019. Ο φόρος της χρήσης 2020 ανήλθε στα €128 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης φόρου που σχετίζεται με τις τιτλοποιήσεις Phoenix & Vega.

Καταθέσεις πελατών

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €49,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, με αύξηση 5% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €5 δισ. το 2020, με βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες πελατών.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε στο 13,8%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 15,8%, βελτιωμένος κατά 23 μονάδες βάσης το 2020 και υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες, μετά την ευελιξία που δόθηκε από τον επόπτη λόγω του Covid-19, διαμορφώνονται τώρα στο 11,25%

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings