ΕΧΑΕ: Στα €8,21 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2021 – Μερίσμα €0,15 ανά μετοχή

Χρηματιστήριο Αθηνών - ck/culpa media

Aύξηση 17,5% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2021 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος ανήλθε σε EUR36,13 εκ., έναντι EUR30,74 εκ. της αντίστοιχης χρήσης του 2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΧΑΕ τα έσοδα από διαπραγμάτευση και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες ήταν EUR19,7 εκ, (αύξηση 8,0% σε σχέση με το 2020), τα έσοδα από εισαγωγές και υπηρεσίες εκδοτριών EUR4,1 εκ, (αύξηση 60,3%), τα έσοδα από υπηρεσίες πληροφόρησης EUR3,4 εκ., (αύξηση 9,6%) και τα Έσοδα από Τεχνολογικές & Ψηφιακές Υπηρεσίες ήταν EUR7,1 εκ., (αύξηση 36,6%).

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το 2021 ανήλθε σε EUR21,71 εκ έναντι EUR21,17 εκ το 2020, αυξημένο κατά 2,6% κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και των ασφαλίστρων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021 διαμορφώθηκαν σε EUR13,08 εκ έναντι των EUR8,34 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,8%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2021 διαμορφώθηκαν στα EUR8,59 εκ., έναντι EUR4,13 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 108%.

Για το 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR8,21 εκ. έναντι EUR3,87 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 112%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,138 έναντι EUR0,061 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόταση μερίσματος

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2021 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μ έναντι EUR0,07 το 2020.

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 13.01.2022 δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο.

Διαβάστε περισσότερα στο moneyview.gr