Ελλάκτωρ: Mειωμένα κατά 30% τα έσοδα – Ζημίες ύψους €186,7 εκατ.

Ζημίες ύψους €186,7 εκατ. έναντι €84,0 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, προερχόμενες κυρίως από τον κλάδο των κατασκευών, ανακοίνωσε ο Ελλάκτωρ. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €30 εκατ. το 2020, έναντι €80,6 εκατ. το 2019 (περιλαμβάνει €41 εκατ. μη επαναλαμβανομένεα έξοδα). Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ελλάκτωρ

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση 2020 σε €892 εκατ. έναντι €1,27 δισ. το 2019, μειωμένα κατά 30% (ή €381 εκατ.). Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €402 εκατ. (από €901 εκατ. σε €499 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων κατά €38 εκατ. (από €240 εκατ. σε €202 εκατ.), ενώ τα έσοδα των κλάδων ΑΠΕ και Περιβάλλοντος παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Κόστος Πωληθέντων μειωμένο κατά 28%

Το κόστος πωληθέντων (χωρίς αποσβέσεις) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €782 εκατ. το 2020, έναντι €1,09 δισ. το 2019, μειωμένο κατά 28%.

Μεικτό κέρδος μειωμένο κατά 39%

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €110 εκατ. κατά τη χρήση 2020 έναντι €181 εκατ. το 2019, μειωμένο κατά 39% (ή €71 εκατ.). Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής (αύξηση μεικτών ζημιών κατά €54 εκατ. έναντι του 2019) και των Παραχωρήσεων, όπου το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά €41 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €24 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια χρήση. Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €66 εκατ. το 2020 έναντι €71 εκατ. το 2019, μειωμένα κατά 7%.

Έξοδα διοίκησης μειωμένα κατά 7%

Τα έξοδα διοίκησης του 2020 περιλαμβάνουν δαπάνες αναδιάρθρωσης της Κατασκευής ποσού €6 εκατ. Χωρίς αυτές τις δαπάνες, τα έξοδα διοίκησης ήταν €60 εκατ. το 2020.

Έξοδα διάθεσης αυξημένα κατά 2%

Τα έξοδα διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) ήταν €4,6 εκατ. για τη χρήση 2020 έναντι €4,5 εκατ. για το 2019, ήτοι αυξημένα κατά 2%. Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημιές διαμορφώθηκαν σε €9,1 εκατ. και -€18,4 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης μη επαναλαμβανόμενης ζημιάς €12,8 εκατ. από απομείωση αξίας μη λειτουργικών ακινήτων λόγω πώλησης) αντίστοιχα έναντι €18,9 εκατ. και – €43,6 εκατ. το 2019.

Το EBITDA περιλαμβάνει €41 εκατ. μη επαναλαμβανόμενα έξοδα

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €30 εκατ. το 2020, έναντι €80,6 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μείωση 11%. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του EBITDA των κλάδων Κατασκευής (-€155 εκατ. το 2020 EBITDA έναντι -€127 εκατ. το 2019) και Παραχωρήσεων (€120 εκατ. το 2020, έναντι €152 εκατ. το 2019), η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση του EBITDA των ΑΠΕ (€73 εκατ. το 2020 έναντι €50 εκατ. το 2019). Επίσης, το αποτέλεσμα αυτό περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/ζημιές μετασχηματισμού ποσού €41,3 εκατ. (€6,4 εκατ. στα έξοδα διοίκησης, ζημιές €12,8 εκατ από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση, και €22,2 εκατ. από αποχώρηση από ζημιογόνα έργα Φ/Β εξωτερικού).

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €106,6 εκατ. για τη χρήση 2020 έναντι €102,6 εκατ. το 2019.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε -€76,4 εκατ. για τη χρήση 2020 έναντι -€21,9 εκατ. το 2019.

Αποτελέσματα προ φόρων ζημιές €149,7 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές €149,7 εκατ. έναντι ζημιών €84,0 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν επίσης ζημιά €186,7 εκατ. έναντι ζημιών €131,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στους μετόχους της Εταιρείας να πραγματοποιηθεί Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ. Από το ποσό αυτό τα €100 εκατ. θα διοχετευτούν στον κλάδο της Κατασκευής, καλύπτοντας το χρηματοδοτικό κενό του κλάδου, το οποίο προήλθε κυρίως από τις ζημιές του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα από το κλάδο των φωτοβολταϊκών πάρκων. Τα υπόλοιπα €20 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον κλάδο των ΑΠΕ.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2020 σε €406 εκατ. έναντι €463 εκατ. στις 31.12.2019. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €443 εκατ. και καταθέσεις €30 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €725 εκατ. στις 31.12.2020 έναντι €608 εκατ. στις 31.12.2019.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Ομίλου Ελλάκτωρ