To σκεπτικό της αύξησης κεφαλαίου ύψους €0,8 δισ. από την Alpha Bank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ (Alpha Services and Holdings S.A.), 100% μητρική της Alpha Bank ΑΕ («Alpha Bank»), συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) για την 15η Ιουνίου 2021, προκειμένου να εξετάσει την προσφορά μετοχών για την άντληση ποσού ύψους περίπου Ευρώ 0,8 δισ. με καταβολή μετρητών, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να ορίσει το χρονοδιάγραμμα και να οριστικοποιήσει τους όρους της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της τιμής προσφοράς μέσω διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών.

Kατάργηση του δικαιώματος προτίμησης μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να επιτρέψουν στην Alpha Bank να αξιοποιήσει τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού τομέα και να υποστηρίξει τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μετασχηματισμού της. Η συναλλαγή προβλέπεται να υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, υφιστάμενοι μέτοχοι που θα μετέχουν στην προσφορά, θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας, εξεδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη προσφορά μετοχών, έως του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του ήτοι 10,94%.

Το σκεπτικό πίσω από την αύξηση κεφαλαίου 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπής για την οικονομία της, έχοντας κατορθώσει να βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών μέσα από τις εξαιρετικά επιτυχημένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκδόσεις κρατικών ομολόγων και επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) μέσω του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Ως αποτέλεσμα, και εν αναμονή της εισροής των άνευ ιστορικού προηγουμένου κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «RRF», η ελληνική οικονομία είναι πλέον σε θέση να επιτύχει, τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. ·

Οι ελληνικές τράπεζες, που θα λειτουργήσουν ως αρωγοί αυτής της αναπτυξιακής δυναμικής αλλά και θα επωφεληθούν από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, προσβλέπουν σε μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης αλλά και στην αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την ελληνική οικονομία.

Η ορθή αξιοποίηση των πόρων του RRF αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2 με 2 εκατοστιαίες μονάδες, μεσοσταθμικά, μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. Η αξιοποίηση της πλήρους δυναμικής από τους πόρους του RRF αναμένεται να καταστεί ο σημαντικότερος στόχος για το τραπεζικό σύστημα εν γένει και για την Alpha Bank ειδικότερα. ·

Η Alpha Bank προτείνει ένα τολμηρό και ισορροπημένο σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων, που θα της επιτρέψει να αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF. Η έγκαιρη εξασφάλιση των επενδυτικών κεφαλαίων που αναμένεται να διαθέσουμε τα επόμενα χρόνια, θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους κερδοφορίας μας συντομότερα, να αποκτήσουμε την απαιτούμενη ευελιξία για τη δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας, να είμαστε επιλεκτικοί ως προς το προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα, να ανταποκρινόμαστε με άνεση σε όλες τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού μας σχεδίου. Επιπροσθέτως, η άντληση κεφαλαίων προσφέρει την αναγκαία ευελιξία στην Τράπεζα, ώστε να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο στη στρατηγική ανταμοιβής των μετόχων της, μέσα από την απόδοση μερισμάτων. Πριν από την παρούσα δημόσια ανακοίνωση, έλαβε χώρα διαδικασία βολιδοσκόπησης της αγοράς σε επιλεγμένη ομάδα υφιστάμενων βασικών μετόχων της Τράπεζας, η οποία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών καθώς και την υποστήριξή τους στο κεφαλαιακό πλάνο και το στρατηγικό όραμα της Alpha Bank.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, μεταξύ άλλων δήλωσε: «… Η αύξηση κεφαλαίου ύψους Ευρώ 0,8 δισ. θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας. Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Project Galaxy και έχοντας διαθέσιμες περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των κεφαλαίων της, η Alpha Bank σχεδιάζει τη συναλλαγή αυτή από θέση ισχύος και με την υποστήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζών. Η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, με την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους…..».

Βασικοί όροι και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου Ευρώ 0,8 δισ., αναμένεται να λάβει χώρα μέσω της κατάρτισης βιβλίου προσφορών για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 15η Ιουνίου 2021 θα εξετάσει την προσφορά προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους και θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση της τιμής προσφοράς, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners).

Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Alpha Bank