Κέκροψ: Χαμηλά κέρδη – Θετικό EBITDA για τη χρήση του 2020

H ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε (ATHEX: ΚΕΚΡ) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2020. Ο κύκλος εργασιών κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και διαμορφώθηκε σε € 14,4 χιλ. έναντι € 11,4 χιλ. το 2019. Τα αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας ανέρχονται για τη χρήση του 2020 σε κέρδη € 195 χιλ. έναντι ζημίων € 403 χιλ.

Τα κέρδη στην τρέχουσα χρήση οφείλονται κυρίως στην αναγνώριση του κέρδους ύψους € 684 χιλ. που προέκυψε από τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου στο Χαλάνδρι.

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2020 ανέρχονται σε € 17 χιλ. έναντι ζημίων € 576 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Ταμειακές Ροές και Ταμειακά Διαθέσιμα

Η θετική μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα κατά € 408 χιλ. οφείλεται κυρίως στη θετική επίδραση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας κατά € 1.050 χιλ. στην αποπληρωμή τόκων, στην επιστροφή προκαταβολής προηγούμενων χρήσεων € 300 χιλ., καθώς και στο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Μέρισμα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2020 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019
Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων 14.400 11.400
Μικτό κέρδος / (Ζημία) -235.030 -283.693
Αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας 195.056 -402.806
EBITDA  200.183 -397.608
Κέρδη / (Ζημία) προ φόρων 16.716 -575.652
Κέρδη / (Ζημία) χρήσης μετά από φόρους 11.274 -566.014
Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -871.179 -1.185.125
Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 228.926 -2.988
Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.050.000 -50.000
Καθαρό Αποτέλεσμα στα διαθέσιμα 407.747 -1.238.113
Ταμειακά διαθέσιμα 598.372 190.625
Δανεισμός 4.592.461 3.529.167
Καθαρός Δανεισμός 3.994.089 3.338.542