Φοροαπαλλαγές για τους “Επενδυτικούς Άγγελους” των Startups

Θεσμοθετείται πλέον και στην Ελλάδα ο Επενδυτικός Άγγελος (Angel Investor) για τις νεοφυείς εταιρείες (Startups). Με την κοινή υπουργική απόφαση 39937/5-4-2021, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες χαρακτηρίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Επενδυτικός Άγγελος σε νεοφυή επιχείρηση, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος, τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, αλλά και η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου».

Οι διατάξεις της απόφασης ισχύουν για χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από την 29η Ιουλίου 2020 και μετά, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4712/2020.

Που αναφέρεται η απόφαση

Ο Επενδυτικός Άγγελος (Angel Investor) είναι φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις

Η Νεοφυής Επιχείρηση (Startups) μπορεί να είναι κάθε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «ElevateGreece» κατά τον χρόνο εισφοράς του κεφαλαίου

Φορολογικά κίνητρα για τους «επενδυτικούς αγγέλους»

Ο «επενδυτικός άγγελος» εκπίπτει από το φορολογητέο του εισόδημα για εισφορές κεφαλαίου σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος

Οι εισφορές μπορούν να διενεργηθούν σε έως τρεις (3), διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

Η εισφορά κεφαλαίου σε νεοφυή επιχείρηση πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Η καταβολή του χρηματικού ποσού της εισφοράς κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο «Επενδυτικός Άγγελος» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στη νεοφυή εταιρεία. Η εισφορά κεφαλαίου δηλώνεται από τη νεοφυή επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Elevate Greece».

Διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα

Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του «Επενδυτικού Αγγέλου» πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό καταβλήθηκε,

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής επιστροφής του κεφαλαίου που καταβλήθηκε κατά τα ανωτέρω αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για την εν γένει ανάπτυξη της επιχείρησης ο επενδυτικός άγγελος,να υποβάλει σχετική τροποποιητική δήλωση διαγράφοντας μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου.

Έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της εισφοράς ή την επιστροφή του κεφαλαίου

Βεβαίωση της νεοφυούς επιχείρησης, για τη διενεργηθείσα αύξηση κεφαλαίου,

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της νεοφυούς επιχείρησης για την αύξηση του κεφαλαίου στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός αυτής.

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί καταχώρησης της απόφασης αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα

Το παραστατικό του τραπεζικού ιδρύματος για την κατάθεση του εισφερόμενου κεφαλαίου.

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου.

Σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το ποσό επιστροφής κεφαλαίου που αναλογεί σε έκαστο επενδυτικό άγγελο.

Δείτε εδώ στην κοινή υπουργική απόφαση

Χρήστος Κουπελίδης
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων. P&I – Products & Investment – Business Management Consulting. Πρώην Διευθυντής Εισηγμένων Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.