Ενεργειακός κόμβος με την κατασκευή τερματικού σταθμού LNG η Αλεξανδρούπολη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το ελληνικό αίτημα στήριξης ύψους 166,7 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός νέου τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τονίζει η Κομισιόν, το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και γενικότερα, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Margrethe Vestager: Ο νέος τερματικός σταθμός LNG θα βελτιώσει τον εφοδιασμό σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: “Ο νέος τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη θα βελτιώσει τον εφοδιασμό και την υποδομή φυσικού αερίου όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη της ΕΕ στόχους όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Το ελληνικό μέτρο στήριξης περιορίζει την ενίσχυση σε ότι είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του έργου και θα υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιούνται οι πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού”.

Λήψη, αποθήκευση και επαναεριοποίηση του LNG

Η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της για την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού στην Αλεξανδρούπολη, που θα αποτελέσει μια Μονάδα Αεριοποίησης Αποθήκευσης («FSRU») για τη λήψη, αποθήκευση και επαναεριοποίηση του LNG (συμπληρώνεται από μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως το σύστημα πρόσδεσης καθώς και ένα σύστημα υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέσει το FSRU με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΕΣΦΑ).

Δεδομένης της στρατηγικής του σημασίας για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο τερματικός σταθμός  στην Αλεξανδρούπολη έχει συμπεριληφθεί στους καταλόγους του ευρωπαϊκού έργου κοινού ενδιαφέροντος στον ενεργειακό τομέα, βάσει του ΔΕΔ-ΕΕ της ΕΕ («Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας ») κανόνες από το 2013.

Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη Βουλγαρία και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς θα αποτελέσει μια νέα πιθανή πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί τη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (“IGB”) . Η Επιτροπή ενέκρινε τη δημόσια υποστήριξη για το έργο IGB, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2018.

Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για υδρογόνο και ότι το έργο θα συμβάλει σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μείγμα μέσω της αυξημένης χρήσης αερίου αντί για άνθρακα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο & το ΕΣΠΑ 2014-2020

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιώντας Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ιδίως από κεφάλαια που ελέγχονται και διαχειρίζονται άμεσα η Ελλάδα βάσει του πλαισίου Εταιρικού Σύμφωνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020. Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 166,7 εκατομμυρίων ευρώ. Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η Gastrade SA,  στην οποία συμμετέχει ο ελληνικός  φορέας φυσικού αερίου (ΔΕΠA) και ο Βουλγαρικός Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Αερίου (Bulgartransgaz EAD). Η Gastrade θα είναι ο υποστηρικτής και ο χειριστής του νέου τερματικού.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει υπεραντιστάθμιση, ο υπεύθυνος του έργου θα είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στο κράτος μέρος των εσόδων που παράγονται από το τερματικό, εάν υπερβούν ένα καθορισμένο ανώτατο όριο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.

Αυτό θα διασφαλίσει ότι η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο για την ενεργοποίηση της επένδυσης και ότι ελαχιστοποιούνται οι πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και του εμπορίου.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, καθώς θα προωθήσει περαιτέρω την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Floating Storage Regasification Unit (“FSRU”)

Το Floating Storage Regasification Unit (“FSRU”) του νέου τερματικού σταθμού θα σταθμεύει περίπου 17,6 χλμ. Από την πόλη της Αλεξανδρούπολης στη Βόρεια Ελλάδα, σε υπεράκτια απόσταση περίπου 10 χλμ. Από την πλησιέστερη ακτή. Το FSRU θα έχει συνολική χωρητικότητα παράδοσης 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα / bcm ετησίως. Τα υποθαλάσσια και χερσαία τμήματα του αγωγού μεταφοράς αερίου, 24 km και 4 km αντίστοιχα, θα μεταφέρουν το αέριο από την πλωτή μονάδα στο ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου. Το σημείο σύνδεσης του αγωγού θα είναι το υποκατάστημα Κήποι ‐ Κομοτηνή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΕΣΦΑ), σε ένα νέο σημείο εισόδου από το οποίο το φυσικό αέριο από την πλωτή μονάδα θα μεταφερθεί στο ΕΣΦΑ.

More information will be available on the Commission’s competition website, in the State Aid Register under the case number SA.55526.