CSR vs. ESG

Photo: Mystic Art Design Pixabay

Η γένεση και των δύο, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και προτύπων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG), είναι η ίδια υιοθέτηση πρακτικών και πολιτικών από εταιρείες που προορίζονται να έχουν θετική επιρροή στον κόσμο. Οι εταιρείες έχουν εξετάσει ιστορικά τις επιλογές, να λειτουργούν µε τρόπους που ενισχύουν την κοινωνία και το περιβάλλον, αντί να συμβάλλουν αρνητικά σε αυτές.

Kατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών όμως, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί από μια καθαρά εξωτερική ανάλυση σε μια πιο δυναμική προσέγγιση που εστιάζει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες ενός οργανισμού.

Οι άνθρωποι μπερδεύονται για τις διαφορές μεταξύ των εννοιών ESG και CSR και συχνά τις χρησιμοποιούν εναλλακτικά. Ενώ και οι δύο αυτές έννοιες σχετίζονται, η καθεμία έχει τους δικούς της οριστικούς στόχους και χαρακτηριστικά.

  • Το CSR ήταν ο πρόδρομος του ESG. Χωρίς CSR, δεν θα υπήρχε ESG. Ενώ η ΕΚΕ στοχεύει να καταστήσει μια επιχείρηση υπεύθυνη, τα κριτήρια ESG καθιστούν μετρήσιμες τις προσπάθειες αυτών των επιχειρήσεων.
  • Η ΕΚΕ είναι μια μορφή αυτορρύθμισης που διασφαλίζει ότι οι ενέργειες µιας εταιρείας έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, τους καταναλωτές, τους εργαζόµενους, τις κοινότητες και τη δημόσια σφαίρα.
  • Το ESG αναλαμβάνει την ΕΚΕ και βασίζεται µε τρόπο που τον βγάζει από τα πεδία της καθαρής φιλανθρωπίας, σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από επενδυτές όσο και από καταναλωτές για την κατανόηση των πρακτικών φιλανθρωπικής, κοινωνικής και εσωτερικής διακυβέρνησης µιας εταιρείας.

Το ESG παρέχει ποσοτικοποιήσιµους δείκτες (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων βιώσιμης, ηθικής και εταιρικής διακυβέρνησης, όπως η διαχείριση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας και η διασφάλιση της ύπαρξης συστημάτων) για τη µέτρηση της λογοδοσίας. Εφαρμόζει αριθμητικά στοιχεία για τον τρόπο µε -2- τον οποίο οι εταιρείες αντιμετωπίζουν το προσωπικό τους, διαχειρίζονται αλυσίδες εφοδιασμού, ανταποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή, αυξάνουν την ποικιλομορφία και την ένταξη και χτίζουν κοινοτικούς δεσμούς.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – CSR

Πριν από περίπου μια δεκαετία, η ΕΚΕ ήταν η λέξη κλειδί για βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Ένας αρχαϊκός και ξεπερασμένος όρος, η ΕΚΕ σήμερα μοιάζει κυρίως µε ένα εργαλείο μάρκετινγκ, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να κάνουν συμβολικές χειρονομίες.

Σε απλούς όρους, η ΕΚΕ μπορεί να οριστεί ως µια φιλοσοφία διαχείρισης για εμπορικές επιχειρήσεις που αποκομίζουν κέρδη χρησιμοποιώντας τους πόρους της κοινωνίας για να επιστρέψουν στην κοινωνία µέσω φιλανθρωπίας και φιλανθρωπικών προσπαθειών. Μέσω προγραμμάτων ΕΚΕ, φιλανθρωπίας και εθελοντικών προσπαθειών, οι επιχειρήσεις θα ωφελήσουν την κοινωνία ενισχύοντας παράλληλα τις δικές τους μάρκες.

Υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι τα προγράμματα ΕΚΕ υιοθετούνται µόνο από μεγάλες εταιρείες που έχουν αναπτύξει τις δραστηριότητές τους στο σημείο που μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν επίσης δημιουργήσει προγράμματα κοινωνικής ευθύνης, αν και οι πρωτοβουλίες τους δεν έχουν συχνά δημοσιευθεί τόσο καλά όσο οι μεγαλύτερες εταιρείες. Επίσης, όσο πιο ορατή και επιτυχημένη είναι µια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχει, να θέτει πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς για τους συνομηλίκους της, τον ανταγωνισμό και τη βιομηχανία.

Στην πραγματικότητα, το 2010, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) κυκλοφόρησε ένα σύνολο εθελοντικών προτύπων που προορίζονται να βοηθήσουν τις εταιρείες να εφαρμόσουν την ΕΚΕ. Το ISO 26000 διευκρινίζει ποια είναι η κοινωνική ευθύνη και βοηθά τους οργανισμούς να μεταφράσουν τις αρχές της ΕΚΕ σε πρακτικές δράσεις. Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους τύπους οργανισμών, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος ή την τοποθεσία τους.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, έχει πλέον καταστεί δυνατό να ποσοτικοποιηθεί η χρήση φυσικών πόρων, ορυκτών συγκρούσεων, κοινωνικής σύνθεσης και επιπτώσεων και χρηστής διακυβέρνησης µιας εταιρείας. Εδώ “μπαίνει” το ESG.

Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά & Πρότυπα Διακυβέρνησης – ESG

Το ακρωνύμιο ESG αναφέρεται σε ένα τρίο επιχειρηματικών μέτρων που χρησιμοποιούνται από κοινωνικά συνειδητούς επενδυτές για να προσδιορίσουν και να ποσοτικοποιήσουν τα μέτρα βιωσιμότητας και κοινωνικής επίδρασης µιας εταιρείας, χρησιμοποιώντας µμετρήσεις που έχουν σημασία για τους επενδυτές.

Τα θέματα ESG είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και για τους επενδυτές που αναζητούν κοινωνικά υπεύθυνες επενδυτικές ευκαιρίες. Τα ζητήματα ESG καθίστανται πλέον κρίσιμα για τους διαχειριστές συμμόρφωσης και κινδύνου, καθώς και για τους πιθανούς επενδυτές, οι οποίοι τώρα, όχι µόνο πρέπει να δουν πώς τα πάει οικονομικά µια πιθανή εταιρεία στόχος, αλλά αξιολογούν επίσης πώς λειτουργεί µια εταιρεία, πώς εξυπηρετεί την κοινωνία, πώς επηρεάζει το περιβάλλον και πώς όλοι αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν σωρευτικά τη συνολική απόδοση της εταιρείας στόχου.

Γιατί το ESG έγινε ξαφνικά τόσο σημαντικό;

Κατ’ αρχήν, η επένδυση σε ESG ως επιχείρηση δεν σημαίνει κέρδος. Ο σκοπός του ESG είναι να εξετάσει πόσο ηθικές είναι οι πρακτικές µιας εταιρείας, βάζοντας τη βιωσιμότητα και τις ηθικές αρχές πάνω από το κέρδος.

Η επένδυση ESG δεν θεωρείται πλέον εξειδικευμένη περιοχή ή στρατηγική που βασίζεται αποκλειστικά στις προτιμήσεις ή τις πεποιθήσεις κάποιου. Πολλοί «παραδοσιακοί» θεσμικοί επενδυτές χρησιμοποιούν τώρα στρατηγικές ESG επειδή πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τους κινδύνους των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύουν. Εάν οι επενδυτές και οι δανειστές μπορούν να δουν ότι μια εταιρεία λειτουργεί καλά και διαχειρίζεται κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την ανθεκτικότητα, έχουν εμπιστοσύνη, ότι το δάνειο διατρέχει χαμηλότερο κίνδυνο. Υπάρχει επίσης ένας κίνδυνος που σχετίζεται µε την απώλεια επενδυτών λόγω έλλειψης επίγνωσης του ESG.

Πέρα από τους επενδυτές, τώρα οι καταναλωτές είναι επίσης πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για βιώσιμα προϊόντα. Οι αγοραστικές αποφάσεις λαμβάνονται όλο και περισσότερο έχοντας υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν όχι µόνο στην ποιότητα και το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και στη δημιουργία βιώσιμων, κοινωνικά υπεύθυνων, περιβαλλοντικά ενημερωμένων επιχειρηματικών πρακτικών προκειμένου να κερδίσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες .

Αυτές οι αναδυόμενες τάσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για τις εταιρείες να παρέχουν περισσότερες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε την ESG.

Το ESG θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον τρόπο διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος. Από την αρχή, το ESG θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στη λήψη αποφάσεων ενός οργανισμού. Υπάρχει τώρα µια αυξανόμενη δυναμική, η οποία καθοδηγείται από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, καταναλωτές και εργαζομένους, απαιτώντας διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές µε γνώμονα τον σκοπό που ευθυγραμμίζονται µε τις δικές τους προτεραιότητες.

Το 2019, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς αποκάλυψε ότι το 93% των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου από τα έσοδα αναφέρουν ήδη την απόδοση των ESG. Το ότι αυτές οι εταιρείες πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους σε αυτόν τον τομέα αντικατοπτρίζει το πόσο κεντρικό έχει γίνει το ESG στον τρόπο µε τον οποίο ορισμένοι από τις μεγαλύτερες εταιρείες άρχισαν να ασκούν management στις επιχειρήσεις τους.

JE Consulting Group - World Benchmarking Alliance