Αlpha Bank: €213 εκατ. τα προσαρμοσμένα κέρδη για το α΄ εξάμηνο

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 213 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, τα οποία μετά από τα αποτελέσματα προ προβλέψεων  διαμορφώνονται σε 225,9 εκατ.. Ωστόσο η τράπεζα εμφάνισε ζημιές μετά φόρων ύψους 2,32 δισ. ευρώ, λόγω εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της, (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από τη συναλλαγή Galaxy). Μειωμένος εμφανίζεται και ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας, ο οποίος ανέρχεται  σε 17,3% από 18,4%. O Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα (NPE ratio), μειώθηκε κατά το ήμισυ από την αρχή του έτους (-44%).

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της AMK τον Ιούνιο του 2021, η Alpha Bank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF, προκειμένου να παρέχει στήριξη στους πελάτες της, ως η Τράπεζα πρώτης επιλογής μεταξύ των Μεγάλων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 2,3 δισ. για το α’ εξάμηνο 2021, παρέχοντας σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων διατήρησε την δυναμική του, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση ή Ευρώ 0,7 δισ. και ανήλθε σε Ευρώ 24,4 δισ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε Ευρώ 0,4 δισ., επιβεβαιώνοντας τον τεθέντα στόχο για το 2021. Η πιστωτική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω δεδομένου του σημαντικού αριθμού επενδύσεων που έχουν προγραμματισθεί κατά το β’ εξάμηνο του 2021.
  • H αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και η υλοποίηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών το β’ τρίμηνο 2021, είχαν ως αποτέλεσμα την ενισχυμένη επίδοση των Εσόδων από Προμήθειες, η οποία ανήλθε σε Ευρώ 105,4 εκατ. έναντι Ευρώ 84,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, κατά 52% σε ετήσια βάση. Με την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Νexi S.p.A., η Alpha Bank αποκτά ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στον τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών.
  • Νέο υψηλό κατέγραψαν οι εγχώριες καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 39,3 δισ., κυρίως από καταθέσεις πρώτης ζήτησης οι οποίες αποτελούν το 79% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων.

Τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2021 επιβεβαιώνουν ότι η Alpha Bank βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του βραχυπρόθεσμου στόχου για απόδοση ιδίων κεφαλαίων1 στο 5% για το 2021

To β’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 225,9 εκατ., μειωμένο κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και της αύξησης στα λειτουργικά έξοδα, τα οποία αντιστάθμισαν την ενισχυμένη επίδοση στα Έσοδα από Προμήθειες.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 7,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 371 εκατ., λόγω του χαμηλότερου αναδρομικού οφέλους του Προγράμματος TLTRO-III και της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 260,9 εκατ., λόγω της αύξησης των Γενικών Διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 243,2 εκατ. έναντι Ευρώ 137,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω των εξόδων αναδιάρθρωσης και άλλα εκτάκτων εξόδων, ύψους Ευρώ 160,1 εκατ., που καταγράφηκαν το α’ τρίμηνο 2021.

Το β΄ τρίμηνο 2021, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 124,6 εκατ., έναντι Ευρώ 390,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο (-68,1% σε τριμηνιαία βάση). Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 1,3%, ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις. Μη λαμβανομένων υπ’ όψιν των Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ καθώς και των σχετιζόμενων με την πανδημία προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε κάτω από το 1%.

Το α΄ εξάμηνο 2021, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 213 εκατ.

Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy5 , το Αποτέλεσμα μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε Ευρώ -2,3 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων με στόχο την απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Τον Ιούλιο 2021, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη, αναπτυξιακού χαρακτήρα, Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας μετά το 2008, ύψους Ευρώ 0,8 δισ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy και της ΑΜΚ, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 17,4%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 14,8%, ενώ με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ οι εν λόγω Δείκτες ανέρχονται σε 15,4% και 12,7% αντίστοιχα. Στο τέλος Ιουνίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια λαμβάνοντας υπόψη την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ανήλθαν σε Ευρώ 6,2 δισ.

Η Τράπεζα κατέγραψε για ακόμα μια φορά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 της ΕΚΤ, καθώς σημείωσε τον υψηλότερο εκτιμώμενο Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (CET1 fully loaded ratio) για το έτος 2023, υπό το βασικό και υπό το δυσμενές σενάριο, ο οποίος ανήλθε σε 17,3% και 8,3% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μεθοδολογία της Άσκησης δεν έλαβε υπόψη την κεφαλαιακή ενίσχυση που προέκυψε από την έκδοση του ομολόγου Tier ΙΙ ύψους Ευρώ 0,5 δισ., που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2021, και την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 0,8 δισ., καθώς και την εξυγίανση του ισολογισμού που επιτεύχθηκε μέσω της Συναλλαγής Galaxy.

O Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα (NPE ratio), μειώθηκε κατά το ήμισυ από την αρχή του έτους (-44%) και διαμορφώθηκε σε 23,8%, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο για μονοψήφιο δείκτη NPE έως τα μέσα του 2022.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν Αμετάβλητα από την αρχή του έτους.

Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 54%, ενώ στην Ελλάδα σε 49%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 84%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 126%.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 83% στο τέλος Ιουνίου 2021, έναντι 96% το προηγούμενο έτος, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα στην Τράπεζα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγχώρια πιστωτική ανάπτυξη που θα προκύψει στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το β’ εξάμηνο του 2021. Επιπλέον, σε επίπεδο Ομίλου ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 164%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση σε Ευρώ 12,9 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε 18% του Συνολικού Ενεργητικού, συνεισφέροντας σημαντικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, επωφελούμενη από το αρνητικό επιτόκιο -1% του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ.