Εκτός χρηματιστηρίου οδηγείται η Forthnet

nova.gr/company/media-kit

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, το Πληροφοριακό Δελτίο της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρεία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της Forthnet ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστης.

Οι κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης είναι 52.906.294 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 20,48% των εισηγμένων και υπό διαπραγμάτευση Μετοχών κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

  1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (MXTM) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης, ανέρχεται σε €0,29941.
  2. η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης ισούται με την τιμή των €0,18, ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο.
  3. Ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως ανεξάρτητο απομιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αποτίμησης για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας

Πρότασης, δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,461% του συνόλου αυτών. Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

  1. υπερβαίνει κατά 0,197% την ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,
  2. υπερβαίνει κατά 66,67% την ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο και
  3. υπερβαίνει κατά 91,08% την τιμή που προέκυψε από την αποτίμηση.

Η περίοδος της Δημόσιας Πρότασης 

Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 01.02.2021 στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 01.03.2021, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.piraeusholdings.gr), του Χ.A. (www.athexgroup.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

Μπορείτε να δείτε εδώ την ανακοίνωση έναρξης της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της «Newco United Group Hellas S.A.R.L.» προς τους μετόχους της εταιρείας «Forthnet S.A.»