ΟΔΔΗΧ: Έκδοση εντόκων γραμματίων €812,5 εκατ. με απόδοση -0,22%

Photo by Stephen Dawson on Unsplash

Διενεργήθηκε σήμερα η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο -0.22%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.167 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,87 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας  (52 εβδομάδων) 10/3/2021 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 9/12/2020 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.167 1.490
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,87 2,38
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση -0,22% -0,26%
6. Τιμή Δημοπρασίας 100,224 100,26
7. Cut – off ratio 74% 15%