Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων, αλλά & αύξηση ζημιών το β’ τρίμηνο 2021

H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με αυτά η εταιρεία παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων ως αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων και της χαμηλής συγκριτικής βάσης, αλλά και αύξηση ζημιών στο δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Κυριότερα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου 2021

  • Αύξηση πωλήσεων κατά 45% ως αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων και της χαμηλής συγκριτικής βάσης.
  • Αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Υαλουργίας κατά 67% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, λόγω της ανάκαμψης του όγκου πωλήσεων και της αύξησης των τιμών σε όλες τις δραστηριότητες. Αύξηση πωλήσεων κατά 36.5% σε δημοσιευμένη βάση.
  • Βελτίωση του περιθωρίου EBITDA κατά 200 μονάδες βάσης στο 14,1% κυρίως λόγω της καλύτερης απορρόφησης του κόστους και των πρωτοβουλιών αυξήσεων τιμών.
  • Η πυρκαγιά στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή στοιχείων ενεργητικού και δαπάνες ύψους €13,8 εκατ..
  • €61,2 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και €13 εκατ. διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές στο τέλος Ιουνίου, επαρκή για την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης και των απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης το 2021.
  • Άμεση υλοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας για τον περιορισμό του αντίκτυπου από την πυρκαγιά μέσω άμεσης αύξησης της παραγωγής στη Ρωσία και λειτουργίας γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία στις αρχές του τέταρτου τριμήνου.
  • Επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης της δυναμικότητας και του εκσυγχρονισμού ενός κλιβάνου στη Νιγηρία τον Ιούνιο πάρα τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: “Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου είναι ικανοποιητικά και παρουσιάζουν σαφή ανάκαμψη της ζήτησης σε πολλές από τις αγορές μας. Αναμένουμε η αυξητική τάση της ζήτησης να διατηρηθεί για το υπόλοιπο του έτους, αν και οι επιπτώσεις από την πυρκαγιά στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία θα επηρεάσουν τον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. Είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα από αυτό το ατυχές περιστατικό. Παρά τις προκλήσεις, αναμένουμε να πετύχουμε αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2021.”

Ανάλυση των οικονομικών μεγεθών

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 45,3%, στα €105,7 εκατ., ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της ζήτησης και στους δύο κλάδους. Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκε κατά 48,5%, σε €22,4 εκατ. Η επιτυχής υλοποίηση των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών και τα οφέλη από την βελτιωμένη απορρόφηση του κόστους και στους δύο κλάδους, σε συνδυασμό με νέες πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της παραγωγής στον κλάδο Υαλουργίας, ενίσχυσαν το μικτό περιθώριο κέρδους κατά 50 μονάδες βάσης στο 21,2%.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 25,1% στα €8,3 εκατ. ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων διοικητικής λειτουργίας. Τα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο έτος εξακολουθούν να επηρεάζουν θετικά τη βάση σταθερών δαπανών. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων βελτιώθηκαν κατά 130 μονάδες βάσης, ανερχόμενα σε 7,8%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων.

Κατά συνέπεια, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 69,7% σε €15,0 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται κατά 200 μονάδες βάσης, σε 14,1%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €10,4 εκατ., σε σύγκριση με €3.9 εκατ. πέρυσι, ενισχυμένα από τη μείωση των αποσβέσεων λόγω της υποτίμησης του Νάιρα, τον αυστηρό έλεγχο των κεφαλαιακών δαπανών το 2020 στο πλαίσιο των μέτρων βελτίωσης της ρευστότητας καθώς και από τη διαγραφή των πάγιων στοιχείων στη Ρουμανία μετά το περιστατικό της πυρκαγιάς.

Το κόστος χρηματοδότησης ανήλθε στα €5,2 εκατ., συγκριτικά με τα €6,0 εκατ. το προηγούμενο έτος, λόγω οριακών συναλλαγματικών κερδών, κυρίως αντανακλώντας την υπερτίμηση του νοτιοαφρικανικού Ραντ, εν αντιθέσει με τις συναλλαγματικές ζημίες πέρυσι.

Οι έκτακτες δαπάνες ύψους €13,8 εκατ. που σχετίζονται με το περιστατικό πυρκαγιάς στη Ρουμανία επιβάρυναν τα κέρδη προ φόρων του τριμήνου, και συνίστανται σε μη ταμειακές δαπάνες που σχετίζονται με τη διαγραφή πάγιων στοιχείων και αποθεμάτων αξίας €12,8 εκατ. καθώς και σε ταμειακές δαπάνες ύψους €1,0 εκατ.

Τα έξοδα φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε €2,3 εκατ., σε σύγκριση με το €1,1 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι, κυρίως λόγω των υψηλότερων κερδών προ φόρων στη Νιγηρία. Αυτό αντισταθμίστηκε μερικώς από τον αντιλογισμό αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης στη Ρουμανία ως συνέπεια της διαγραφής των πάγιων στοιχείων λόγω του περιστατικού της πυρκαγιάς.

Οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε €12,2 εκατ., σε σύγκριση με €3,9 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €5,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας βελτίωση €6,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €261,2 εκατ. τον Ιούνιο του 2021, συγκριτικά με €260,7 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αυξημένες πληρωμές τόκων, μετά την έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2020, είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερο προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό.

Στο τέλος Ιουνίου 2021, τα ταμειακά μας διαθέσιμα ήταν €61,2 εκατ., ελαφρώς χαμηλότερα από τα €63,9 εκατ. πέρυσι. Το επίπεδο αυτό (Ιούνιος 2021) σε συνδυασμό με τα €13 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές επαρκούν για την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης και των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης για το τρέχον έτος.