ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €1,95 εκ. στο 1ο τρίμηνο 2021

ck/culpa media

O όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2021. Σύμφωνα με αυτά, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €1,95 εκ. έναντι €1,56 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 25,0%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο του 2021 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε €8,36 εκ., έναντι €8,17 εκ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3%.

Το 52% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ποσοστό 19% αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται με γνώμονα το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ενώ το 28% από υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος στους συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το 1ο τρίμηνο του 2021 αυξημένος κατά 54,9%

Σημειώνεται πως κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €74,9 εκ. μειωμένη κατά 11,7% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2020 (€84,8 εκ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ου τριμήνου του 2020 (€53,8 δις έναντι €54,9 δις). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο τρίμηνο του 2021 αυξημένος κατά 54,9% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Οριακή μείωση του κόστους λειτουργικών εργασιών & δαπανών

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες το 1ο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε €4,68 εκ έναντι €4,74 εκ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένο κατά 1,3%.

EBITDA αυξημένo κατά 9,8%

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το 1ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €3,35 εκ., αυξημένα κατά 9,8% σε σχέση με τα €3,05 εκ. τη αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΕΒIΤ αύξηση 14,6%

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 1ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα €2,28 εκ. έναντι €1,99 εκ. το α΄ τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,032 έναντι €0,026 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι αναλυτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).