Εβροφάρμα: Αύξηση πωλήσεων 15% αλλά & ζημιές το Γ΄ τρίμηνο 2021

Photo:evrofarma.gr

Αύξηση των πωλήσεων κατά 15% παρουσίασε το Γ’ τριμήνο 2021 η γαλακτοβιομηχανία Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Ωστόσο οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των υλικών συσκευασίας και η  αυξημένη τιμή της ενέργειας είναι η αιτία ο όμιλος να εμφανίσει ζημιές ύψους 342 χιλ.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 10.285 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2021 και σε € 27.871 χιλ. κατά την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021, έναντι € 8.950 χιλ. και € 24.625 χιλ. των αντίστοιχων περιόδων της χρήσης του 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή 15% και 13% αντίστοιχα

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές € 146 χιλ κατά το Γ΄ τρίμηνο και σε κέρδη € 908 χιλ κατά την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021 έναντι € 413 χιλ. και € 1.364 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή -135% και -33% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 142 χιλ κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2021 και σε € 1.758 χιλ. κατά την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021 έναντι € 719 χιλ. και € 2.173 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή -80% και -19% αντιστοίχως.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε ζημίες € 342 χιλ. και σε κέρδη € 310 χιλ. για την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021 έναντι κερδών € 392 χιλ. και € 821 χιλ. των αντίστοιχων περιόδων του 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή -187% και -62% αντίστοιχα.

Ο δανεισμός του Ομίλου Εβροφάρμα κατά την 30/09/2021 ήταν € 21,830 εκατ. έναντι € 19,99 εκατ. την 31/12/2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου Εβροφάρμα κατά την 30/09/2021 ήταν € 1,42 εκατ. έναντι € 3,11 εκατ. την 31/12/2020.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Εβροφάρμα την 30/09/2021 ανήλθαν στα € 13,11 εκατ. έναντι 12,95 εκατ. κατά την 31/12/2020.

Παρά την αύξηση των πωλήσεων στο εννεάμηνο του 2021 και το Γ’ τρίμηνο του 2021, το λειτουργικό αποτέλεσμα συμπιέστηκε από τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των υλικών συσκευασίας, την αυξημένη τιμή της ενέργειας, την αυξημένη τιμή του νωπού εισκομιζόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος, καθώς και από το αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Αύξηση του δανεισμού λόγω χρηματοδότησης του επενδυτικού πλάνου

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση της η εταιρεία καθόλη τη διάρκεια του 2021, ο Όμιλος χρηματοδότησε την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, ενώ ταυτόχρονα παρείχε και προκαταβολές για τη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος. Στα πλαίσια αυτά καταγράφηκε αύξηση του καθαρού δανεισμού. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, για το υπόλοιπο της χρήσης του 2021, η Διοίκηση είναι επιφυλακτική λόγω των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων στο κόστος ενέργειας, των υλικών συσκευασίας και των α΄ υλών.

Στο βαθμό που θα επιτευχθούν ανατιμήσεις των τιμών πώλησης, αναμένεται σταδιακή εξομάλυνση των αποτελεσμάτων μας. Παράλληλα η Διοίκηση της εταιρείας, συνεχίζει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την κρίση της πανδημίας λόγω COVID-19, μέσω της σωστής και τακτικής ενημέρωσης των εργαζομένων ως προς τα μέτρα πρόληψης και προστασίας και της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.