Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε €1,38 δισ. – €1,15 η τιμή διάθεσης

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε €1,38 δισ. μέσω της αύξησης κεφαλαίου , με την έκδοση 1,2 δισ. νέων μετοχών με τιμή διάθεσης €1,15 ευρώ. Συνολικά η τράπεζα θα διαθέτει 1,25 δισ. μετοχές.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E.  ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε

(i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά») και

(ii) σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 – €1,15 ανά Νέα Μετοχή, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη. Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 7η Μαΐου 2021.

Τα νέα ποσοστά όπως διαμορφώνονται για τους μεγαλύτερους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς έχουν ως εξής:

  • Το ΤΧΣ 27% εισφέροντας στην αύξηση €389 εκατ.
  • Ο Paulson 18,62% εισφέροντας στην αύξηση €267 εκατ.
  • To Helikon 5,22%  εισφέροντας στην αύξηση €75 εκατ.
  • Ο Mistakidis 2,90%  εισφέροντας στην αύξηση €42 εκατ.

Οι προσφορές από τους Έλληνες επενδυτές, μικρομετόχους και θεσμικούς έφθασαν τα €485-€500 εκατ. έναντι στόχου να καλύψουν 215-187 εκατ. μετοχές ή το 15% της αύξησης κεφαλαίου. Τα €485 εκατ. που προσφέρθηκαν αποτελούν υπερκάλυψη 2,2 φορές.

Την δυσαρέσκεια τους εξέφρασαν μεγάλο μέρος των επενδυτών όπως J&P Morgan, BNP Paribas και άλλοι, για το γεγονός ότι υποβλήθηκαν προσφορές οι οποίες απορρίφθηκαν, επειδή ήδη 10 ξένοι επενδυτές είχαν καλύψει την αύξηση. Ουσιαστικά μέμφονται την Goldman Sachs και την UBS για άνιση μεταχείριση.