ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση 39,8% των πωλήσεων στο εννεάμηνο 2021

Photo: terna-energy.com
Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα, oι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 246,9 εκατ. ευρώ, έναντι 176,6 εκατ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο, αυξημένες κατά 39,8%. Αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 150,6 εκατ. ευρώ, έναντι 138,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 8,4%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 69,5 εκατ. ευρώ, έναντι 25 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 20,4%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 106,1 εκατ. ευρώ, έναντι 99,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένη κατά 7%. Το ίδιο κινήθηκαν και τα προσαρμοσμένα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα 105,8 εκατ. ευρώ, έναντι 98,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 75,3 εκατ. ευρώ, έναντι 72,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, με την ενσωμάτωση της ζημίας στις ΗΠΑ, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 36,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 69,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 43,4 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 16,7%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 43,1 εκατ. ευρώ, έναντι 36,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 18,5%.

Η επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων ύψους 94 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από τα τρία αιολικά πάρκα στο Τέξας των ΗΠΑ, όπως αυτή έχει εκτιμηθεί και γνωστοποιηθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις. Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η ζημία από την αποεπένδυση από τα αιολικά πάρκα στο Τέξας είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν οποιαδήποτε αναγωγή στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και στην TERNA ENERGY USA HOLDING GROUP στις ΗΠΑ.

Ενοποιημένα αποτελέσματα του γ’ τρίμηνο του 2021

Επιπρόσθετα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2021 του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 107,3 εκατ. ευρώ έναντι 59,9 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 79,2%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 37,9 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020, αυξημένη κατά 20,5%.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 27,4 εκατ. ευρώ, έναντι 22,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 24%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 55,5%.

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.09.2021

Η ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμά του που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε φάση αδειοδοτικής ωρίμανσης (έχοντας εξασφαλίσει άδεια παραγωγής) νέα αιολικά έργα συνολικής ισχύος περίπου 2.200 MW, αναπτύσσονται και σχεδιάζονται φωτοβολταϊκά πάρκα (χερσαία και πλωτά) συνολικής ισχύος 1.700 MW, ενώ προωθούνται συστήματα υβριδικών έργων και έργων αποθήκευσης (κυρίως αντλησοταμίευσης) συνολικής ισχύος περίπου 3.500 MW, καθώς και περίπου 200 MW έργων άλλων τεχνολογιών (υδροηλεκτρικά, βιοαέριο, βιομάζα κ.ά.). Παράλληλα, ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί εγκαίρως και στην αγορά των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, όπου σε κοινοπραξία με την OCEAN WINDS σχεδιάζει να αναπτύξει πάρκα στις ελληνικές θάλασσες.

Όσον αφορά στα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του εννεαμήνου του 2021, διαμορφώθηκε στα 491,4 εκατ. ευρώ έναντι 436,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021.

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 1.529 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 30.06.2021. Να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 287,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2021.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε € 421.028 χιλ. την 30.09.2021 από € 408.407 χιλ. την 30.06.2021 (+3,1%).