ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9% & ζημίες €1,4 εκατ. για το 2020

elgeka.gr

Με αύξηση εσόδων αλλά και με τις ζημίες έκλεισε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2020. Συγκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 9%, το EBITDA αυξήθηκε σε €13,6 εκατ. από €13,0 εκατ. το 2019, ενώ σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων, κατέγραψε ζημίες, προ και μετά φόρων € 1,4 εκατ.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος στη ανακοίνωση του παρουσιάζοντας το οικονομικά αποτελέσματα, το 2020 υπήρξε ένα έτος κατά το οποίο βασικές συνθήκες και λειτουργίες των Οικονομιών μεταβλήθηκαν σε σημαντικό βαθμό ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων αντιμετώπισής της που λήφθηκαν τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, ο περιορισμός των μετακινήσεων, η μείωση έως και εξάλειψη των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εκτός οικίας , η λειτουργία κυρίως του μη σχετιζόμενου με τρόφιμα λιανικού εμπορίου μέσω εναλλακτικών καναλιών διανομής, προκάλεσαν διαρθρωτικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα βασικότερα στοιχεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2020 είναι τα ακόλουθα:

Αύξηση πωλήσεων

Αύξηση των πωλήσεων κατά 7,4%, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών (+7,5%) όσο και στην αύξηση των πωλήσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών logistics (+7,3%). Ειδικότερα, στον τομέα της εμπορίας τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διαθέτοντας ισχυρή και εδραιωμένη θέση στην αγορά της Ελλάδας και της Ρουμανίας κατάφερε να αναπτύξει τις πωλήσεις του κατά 8,3% και 6,1% αντίστοιχα σε σχέση με το 2019.

Αύξηση της μικτής & λειτουργικής κερδοφορίας

Αύξηση της μικτής κερδοφορίας κατά € 2,6 εκατ. σε σχέση με το 2019 όπου, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, έχει διατηρηθεί το μικτό περιθώριο κέρδους στο 17,37% σε σχέση με 17,22% το 2019.

Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε € 5,6 εκατ. από € 4,8 εκατ. στο 2019, έχοντας διατηρήσει το λειτουργικό του κόστους σε χαμηλά επίπεδα, παρά το συνεχές εκτεταμένο πλάνο προώθησης καθώς και των απαιτούμενων έκτακτων δαπανών αντιμετώπισης της πανδημίας κατά τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν τη χρήση 2020 κατά 7,0%, σε οριακά μικρότερο ποσοστό δηλαδή από ότι οι πωλήσεις, με αποτέλεσμα το λειτουργικό περιθώριο EBIT (κέρδη προ τόκων και φόρων) να διαμορφωθεί σε 2,89% το 2020 συγκριτικά με 2,69% το 2019.

Ενοποιημένος κύκλος εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2020 διαμορφώθηκε σε € 192,5 εκατ. έναντι € 179,2 εκατ. το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση για τέταρτο συνεχόμενο έτος, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 33,4 εκατ. έναντι € 30,8 εκατ. (αύξηση κατά € 2,6 εκατ.). Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 13,6 εκατ. έναντι € 13,0 εκατ. το 2019 και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 8,9 εκατ. έναντι € 8,4 εκατ.

Ζημίες προ και μετά φόρων

Σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων, συγκριτικά με τη χρήση του 2019, καταγράφηκαν Ζημίες, προ και μετά φόρων, ύψους € 1,4 εκατ. έναντι Κερδών προ φόρων € 2,3 εκατ. και μετά φόρων € 1,8 εκατ. αντίστοιχα. Αναφορικά με τις Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 2,3 εκατ. έναντι Κερδών € 0,4 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση.

ΑΜΚ ύψους έως € 6,9 εκατ. εντός του α΄ εξαμήνου 2021

Το 2021 θα αποτελέσει ένα ακόμα έτος με πολλές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς η πανδημία συνεχίζει να υφίσταται. Ωστόσο η αναμενόμενη σταδιακή εξομάλυνση των επιπτώσεών της, μέσω της αντιμετώπισής της από την ιατρική κοινότητα, ενδεχομένως να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα της επαναφοράς των ρυθμών ζωής σε κανονικά επίπεδα. Εντούτοις, είναι κοινή πεποίθηση ότι αφενός, η εν λόγω προσαρμογή θα είναι μία αργή και απαιτητική διαδικασία και αφετέρου, πολλές μεταβλητές όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας θα συνεχίσουν να υφίστανται και μετά από αυτήν.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θα συνεχίσει να ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία, έχοντας πραγματοποιήσει μία σειρά επιτευγμάτων κατά την περίοδο των τελευταίων ετών. Σε αυτό το πλαίσιο και για την θωράκιση της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού στις τρέχουσες δύσκολες Οικονομικές συνθήκες, στα τέλη του 2020 αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως € 6,9 εκατ. της Μητρικής εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ, η οποία και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α΄ εξαμήνου 2021.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 καθώς και οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).