Οι νέες δραστηριότητες της Τεχνικής Ολυμπιακής

Η Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε., προς ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, ανακοίνωσε το Πληροφοριακό Σημείωμα, με την επέκταση των νέων δραστηριοτήτων του Ομίλου, λόγω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε νέους επιχειρηματικούς τομείς από θυγατρικές και εγγονές εταιρείες

Όπως αναφέρει στο σημείωμα η εταιρεία μετά την πώληση του τουριστικού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, ο Όμιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ δεν ασκεί, προς το παρόν, δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα (ξενοδοχειακό, λειτουργία καζίνο), ο οποίος αποτελούσε ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα και επηρέαζε σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Η επέκταση δραστηριοποίησης του Ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς ή/και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου σε τομείς που ήδη δραστηριοποιείται θα γίνεται μέσω σύστασης νέων θυγατρικών και εγγονών εταιρειών ή/και αξιοποίησης υφιστάμενων εταιρειών του Ομίλου.

Νέες δραστηριότητες του Ομίλου

Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προκρίνει την δραστηριοποίηση του Ομίλου, εντός και εκτός Ελλάδος:

  • Στον τουρισμό με επαναδραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα του τουρισμού, μέσω της απόκτησης υφιστάμενων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων ή την κατασκευή νέων ξενοδοχειακών μονάδων.
  • Στην «πράσινη» ενέργεια, θα επικεντρωθεί, κυρίως, στην εξέταση, αξιολόγηση και απόκτηση αδειών ή/και ήδη αδειοδοτημένων φωτοβολταϊκών σταθμών (Φ/Β) και αδειοδοτημένων αιολικών πάρκων.
  • Στο Real Estate (Investment and / or Development), ο Όμιλος θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την αυξημένη ρευστότητα που διαθέτει και να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες στο χώρο των ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργήσει υπεραξίες από την ενδεχόμενη μελλοντική μεταπώληση τους.
  • Στη ναυτιλία, θα δραστηριοποιηθεί κυρίως σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον και η επένδυση του και σε άλλους κλάδους της ναυτιλίας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, θα έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυξη της παρουσίας του Ομίλου στους ανωτέρω επιχειρηματικούς τομείς, περίπου έως τα τέλη του 2022.

Η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τα κεφάλαια που έχει ήδη εισπράξει ο Όμιλος καθώς και αυτά που αναμένεται να εισπράξει με τον προσδιορισμό του τελικού τιμήματος της συναλλαγής για την πώληση των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στο συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.techol.gr).