ΕΚΤ: Δέσμευση για χαμηλά επιτόκια – Ευελιξία στις αγορές ομολόγων

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κρ. Λαγκάρντ επαναβεβαίωσε την πρόθεση της να συνεχιστούν οι αυξημένες αγορές ομολόγων το δεύτερο τρίμηνο του έτους στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1,850 δισ. ευρώ. Η  ΕΚΤ αναμένει ότι από την μέχρι τώρα πρόοδο των εμβολιασμών η χρονιά φέτος δεν θα χαθεί εντελώς για τον τουρισμό όπως συνέβη πέρυσι. Εκτιμά ωστόσο ότι οι οικονομίες των χωρών της ζώνης του ευρώ θα επιστρέψουν στα προ της πανδημίας επίπεδα, στην καλύτερη περίπτωση στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 με κάποια κράτη – μέλη να καθυστερήσουν περισσότερο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας μεταξύ άλλων ανέφερε. Ενώ η ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης και τα σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας στηρίζουν τη δραστηριότητα παγκοσμίως και στη ζώνη του ευρώ, οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να σκιάζονται από την αβεβαιότητα σχετικά με τη νέα έξαρση της πανδημίας και την εφαρμογή των εκστρατειών εμβολιασμού. Οι επίμονα υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης κρουσμάτων κορωνοϊού (COVID-19) και η επακόλουθη παράταση και αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων συνεχίζουν να επιδρούν ανασταλτικά στην οικονομική δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Απαραίτητες οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης

Η διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης κατά την περίοδο της πανδημίας εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να μειωθεί η αβεβαιότητα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, πράγμα που θα στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και θα διαφυλάξει τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Οι συνθήκες χρηματοδότησης στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά την αύξηση των επιτοκίων της αγοράς νωρίτερα στη διάρκεια του έτους, εξακολουθούν όμως να υφίστανται κίνδυνοι για τις ευρύτερες συνθήκες χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επανεπιβεβαιώσει την πολύ διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του.

Θα συνεχιστούν οι αυξημένες αγορές ομολόγων

Θα διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσουμε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζουμε και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Θα συνεχίσουμε να διενεργούμε καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισεκ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει.

Θα διενεργούμε τις αγορές μας με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψουμε την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Θα συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Τέλος, θα συνεχίσουμε επίσης να παρέχουμε άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργούμε. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης πράξης της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) καταγράφηκε υψηλή άντληση κεφαλαίων. Η χρηματοδότηση που αντλείται μέσω των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Αυτά τα μέτρα συμβάλλουν στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης για όλους τους τομείς της οικονομίας και επομένως στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα και διαφυλάσσουν τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.

Η αξιολόγηση της ΕΚΤ

Το πραγματικό ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 0,7% το δ΄ τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκε σε επίπεδο κατά 4,9% χαμηλότερο από το προ της πανδημίας επίπεδό του πριν από ένα έτος. Ο τομέας της μεταποίησης συνεχίζει να ανακάμπτει, στηριζόμενος από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση. Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί της κινητικότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης εξακολουθούν να επηρεάζουν ανασταλτικά τη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών, μολονότι υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η επίδραση φθάνει στο τέλος της.

Τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής συνεχίζουν να στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην απασχόληση και τα έσοδα. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ αναμένεται να λάβει ώθηση από την ανάκαμψη της εγχώριας και της παγκόσμιας ζήτησης, υποστηριζόμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε σε 1,3% τον Μάρτιο του 2021, από 0,9% τον Φεβρουάριο, λόγω έντονης αύξησης του πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας η οποία αντανακλούσε τη σημαντική ανοδική επίδραση της βάσης σύγκρισης και τη μηνιαία αύξηση των τιμών της ενέργειας. Αυτή η αύξηση υπεραντασταθμίζει τις μειώσεις του πληθωρισμού των τιμών των ειδών διατροφής και του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής. Ο συνολικός πληθωρισμός είναι πιθανόν να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες,

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) ήταν 12,3% τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από 12,5% τον Ιανουάριο. Η έντονη αύξηση της ποσότητας χρήματος εξακολούθησε να στηρίζεται από τις συνεχιζόμενες αγορές στοιχείων ενεργητικού από το Ευρωσύστημα, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας χρήματος.

Η μηνιαία ροή δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έδειξε συγκρατημένη ανάκαμψη τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό αποτυπώθηκε επίσης στον ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό αύξησης που διαμορφώθηκε σε 7,1%, από 6,9% τον Ιανουάριο. Η μηνιαία ροή δανείων προς τα νοικοκυριά εξακολούθησε να είναι σταθερή και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,0% τον Φεβρουάριο. νισμό μεταξύ των τραπεζών.

Συνολικά, τα μέτρα πολιτικής που έχουμε λάβει, μαζί με τα μέτρα που θέσπισαν οι εθνικές κυβερνήσεις και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εξακολουθούν να είναι ουσιώδη για τη στήριξη των συνθηκών τραπεζικών χορηγήσεων και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδίως για όσους πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Αναγκαία η νομισματική πολιτική για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας 

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη σθεναρή σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, είναι καίριας σημασίας να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη και συντονισμένη κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής, επειδή η πρόωρη απόσυρση της δημοσιονομικής στήριξης θα αποτελούσε κίνδυνο να καθυστερήσει η ανάκαμψη και να ενταθούν οι μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες. Οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει επομένως να συνεχίσουν να παρέχουν καίριας σημασίας και έγκαιρη στήριξη προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που εκτίθενται περισσότερο στη συνεχιζόμενη πανδημία και τα συναφή περιοριστικά μέτρα.

Βασικός ο ρόλος του πακέτου Next Generation

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τον βασικό ρόλο του πακέτου Next Generation EU και την επιτακτική ανάγκη να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη κύρωση της απόφασης σχετικά με τους ίδιους πόρους, να οριστικοποιήσουν άμεσα τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους και να διοχετεύσουν τα κεφάλαια σε παραγωγικές δημόσιες δαπάνες, συνοδευόμενες από διαρθρωτικές πολιτικέςπου ενισχύουν την παραγωγικότητακαι για την επιτάχυνση της μετάβασης στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση της European Cental Bank (ECB)