Αξιολογήσεις ESG: Είναι τελικά µια θετική επιστήµη;

Photo: Yves Bernardi Pixabay

Το 2017 η Deloitte διεξήγαγε έρευνα σχετικά µε τους θεσµικούς επενδυτές και των εφαρµογών ESG αρχών τους. Η KPMG το 2019 και η Morningstar το 2020 επίσης διεξάγανε παρόµοια έρευνα. Όλα τα ευρήµατα των ερευνών δείχνουν τελικά ότι το ESG αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας για τους θεσµικούς επενδυτές.

Το ενδιαφέρον για την υιοθέτηση αρχών ESG από τους επενδυτές δείχνει µια σαφή ζήτηση για βιώσιµες επιχειρηµατικές πρακτικές όπως και για την καλύτερη κατανόηση & ανάλυση της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης και σε αυτό, οι αξιολογήσεις ESG προσπαθούν να καλύψουν αυτήν τη ζήτηση της αγοράς επιτρέποντας στους επενδυτές να εκτιµήσουν γρήγορα και εύκολα την απόδοση ESG µιας επιχείρησης χρησιµοποιώντας άλλοτε ένα τυποποιηµένο γράµµα ή ένα σύστηµα αριθµητικής βαθµολογίας.

Στη θεωρία, ισχύουν όλα τα παραπάνω όµως, οι αξιολογήσεις ESG έχουν πολύ δρόµο να διανύσουν και υπάρχει ανάγκη για µια υψηλότερη ποιότητα δεδοµένων, περισσότερη διαφάνεια και ένα παγκόσµιο αποδεκτό σύστηµα αξιολογήσεων.

Επειδή οι αξιολογήσεις ESG είναι κατά κύριο λόγο προϊόν και υπηρεσία για τους επενδυτές, σήµερα υπάρχουν περισσότερες από 600 εταιρίες αξιολογήσεων ESG, άλλα δεν είναι εξίσου σηµαντικές και οι 600 εταιρέιες. Από αυτές, 6 πάροχοι αξιολόγησης έχουν αναδηχθεί ως ηγέτες της αγοράς µας:

S&P Global Ratings | Morgan Stanley Capital International | FTSE Russell | Sustainalytics | Refinitiv | Institutional Shareholder Services (ISS)

Ακόµα και ανάµεσα σε αυτούς τους έξι κορυφαίους παρόχους, η τεχνολογία είναι σηµαντική για το πώς λαµβάνουν τα δεδοµένα τους και πώς υπολογίζουν τις αξιολογήσεις. Οι µεθοδολογίες της συλλογής δεδοµένων τους περιλαµβάνουν ερωτηµατολόγια, ανάλυση ανθρώπινου δυναµικού, επεξεργασία τεκµηριωµένων αναφορών Αειφορίας και τεκµηριωµένες δηµόσιες και διαθέσιµες πληροφορίες. Ενώ ορισµένες εταιρείες διαθέτουν εσωτερική έρευνα όπως και πηγές δεδοµένων, οι περισσότεροι βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις µετρήσεις ESG που είναι αυτοαναφερόµενες από τις επιχειρήσεις στις εκθέσεις CSR ή Βιοσηµότητας τους. Υπάρχει υπευθυνότητα και επαλήθευση σε αυτήν τη διαδικασία;

Η επενδυτική απόδοση και τα ESG είναι αναµφίβολα σηµαντικά για τους επενδυτές όπως είναι και για τους πελάτες, τους εποπτικούς φορείς, τους υπαλλήλους και άλλους ενδιαφερόµενους, οι αξιολογήσεις ESG όµως δεν είναι ταυτόσηµες πάντα µε την επενδυτική απόδοση.

Τα στοιχεία αξιολόγησης ESG δεν αποτελούν πηγή απόλυτης αλήθειας και οι επενδυτές γνωρίζουν τα µειονεκτήµατά τους.

Μια έκθεση του MIT το 2019 διαπίστωσε ότι η συσχέτιση µεταξύ των αξιολογήσεων ESG και των ανεξάρτητων οργανισµών αξιολόγησης ήταν κατά µέσο όρο 0,61. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings) από την άλλη έφταναν το 0,99.

Όλοι ζήσαµε την πιστωτική κρίση του 2008 και ας θυµιθούµε ότι η κρίση ξεκίνησε ως µια κρίση που βασίζοταν σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από εταιρείες αξιολόγησης, που τελικά µας οδήγησαν στην υιοθέτηση των οδηγιών MiFid και σε αυστηρότερους κανόνες σχετικά µε θέµατα διαφάνειας και διακυβέρνησης.

Οι βαθµολογίες ESG είναι τα υποκείµενα δεδοµένα και όχι το τελικό σκορ µιας εταιρείας. Είναι µια ένδειξη για το πού µπορούν να γίνουν βελτιώσεις στην εταιρεία.

Οι αξιολογήσεις ESG δεν είναι ακόµη µια ιδανική λύση για τους επενδυτές ωστόσο, καθώς η υιοθέτηση της αξιολόγησης ESG συνεχίζει να αυξάνεται και οι µεθοδολογίες αξιολόγησης βελτιώνονται, οι βαθµολογίες ESG είναι πιθανό να γίνουν πιο σηµαντικές, οπότε αξίζει να διατηρήσουµε την επαφή µας µε την νέα πραγαµτικότητα (the new normal).

Η µόνη εγγύηση είναι ότι οι αξιολογήσεις ESG θα εξελιχθούν, θα αυξήσουν την διαφάνεια των εταιριών, οι αγορές θα βελτιωθούν και θα συµµορφωθούν, εποµένως θα είναι πιο αξιόπιστες στο µέλλον.

Το “τρένο” έχει αναχωρήσει στις ράγες του Sustainability! (ESG Glide-Path)®

JE Consulting Group - World Benchmarking Alliance